Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2017 is uit

Amersfoorters zijn vaker tevreden over hun stad en de wijk waar men woont. Men voelt zich veiliger en ervaart minder overlast. Tegelijkertijd is men kritischer over de rommel op straat en maakt men zich vaker zorgen over de hoeveelheid groen in de stad. De verkeersveiligheid in de straat krijgt het rapportcijfer 6,4. Daarmee is de stad ook iets onveiliger geworden sinds 2013.

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek waaraan ruim 4200 Amersfoorters in het najaar van 2017 hebben meegedaan.

Waardering voor de stad neemt verder toe

Amersfoorters zijn in de afgelopen jaren hun stad steeds meer gaan waarderen: het rapportcijfer is in de afgelopen 20 jaar gestegen van een 6,7 naar een 7,7. Ook het oordeel over de buurt en de woning is licht verbeterd. Een op de drie Amersfoorters verwacht dat de stad er in de komende jaren verder op vooruit zal gaan. Daarbij wijst men vooral op nieuwbouwprojecten als Amerena en de renovatie van woonbuurten. Zo’n 13% verwacht een verdere achteruitgang en wijst dan vooral op problemen (zoals van verkeeroverlast en zwerfvuil).

Parkeerproblemen blijven aandacht opvragen

Parkeeroverlast en het gebrek aan parkeerruimte vormen nog altijd het belangrijkste probleem waarvoor men aandacht wil. 22% van de Amersfoorters is (zeer) ontevreden over het parkeren en 14% vindt dit zelfs het belangrijkste buurtprobleem. Tegelijkertijd is een meerderheid, 59% juist (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in zijn buurt. Voor een relatief kleine groep Amersfoorters weegt deze overlast dus blijkbaar zwaar.

Amersfoorters kritischer over verkeersveiligheid

Het oordeel over de verkeersveiligheid in de straat is sinds 2013 verslechterd. Ook in de lijst van belangrijkste buurtproblemen nemen verkeersproblemen een prominente plaats in. Te hard rijden staat op de tweede plaats en onoverzichtelijke verkeerssituatie op de vijfde plaats van belangrijkste buurtproblemen. Vooral in woonstraten en –erven ergert men zich aan hardrijders.

Minder vernielingen en graffiti, meer overlast van zwerfvuil

De fysieke kwaliteit, ofwel de mate waarin sprake is van zwerfvuil, hondenpoep, vernielingen en graffiti, is sinds 2013 iets verbeterd. Dit komt vooral doordat Amersfoorters minder overlast ondervonden van vernielingen en graffiti. Hondenpoep blijft overigens wel op de derde plaats staan op de lijst van belangrijkste buurtproblemen, terwijl zwerfvuil anno 2017 vaker genoemd wordt als ergernis.

Oordeel over het onderhoud van de wijk blijft overwegend positief

Over het algemeen onderhoud van de wijk is – net als in 2015 – 64% tevreden en 7% ontevreden. Ongeveer dezelfde percentages gelden voor het onderhoud van groen en verhardingen. Over het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van speelplekken is men iets kritischer. Verder is de tevredenheid over de hoeveelheid groen in de wijk is licht gedaald: van 75% naar 70%. Dit lijkt onder andere voort te komen uit kritiek van bewoners op bomenkap door de gemeente.

Sociale samenhang blijft gelijk

Hoewel bij veel mensen het gevoel leeft dat sprake is van verruwing van omgangsvormen en afnemende solidariteit, is de sociale samenhang in de buurt niet gedaald in de afgelopen jaren. Zeven op de tien Amersfoorters voelt zich thuis in zijn buurt en zegt in een gezellige buurt te wonen waar veel saamhorigheid is.

Gevoel van veiligheid toegenomen

Circa 21% van de Amersfoorters voelt zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt. Eerdere jaren lag dat nog rond de 25%. Jongeren, vrouwen, alleenstaanden, lager opgeleiden en mensen met een klein sociaal netwerk voelen zich vaker dan gemiddeld onveilig in hun buurt. De subjectieve veiligheid hangt verder onder meer samen met de ervaren (jongeren)overlast en de sociale samenhang.

Minder criminaliteit, deels door daling van aangiftes

Het aantal misdrijven dat bij de politie wordt geregistreerd, daalt al meer dan tien jaar. Vooral het aantal autokraken, woninginbraken en geweldsmisdrijven is terug gelopen. Tegelijkertijd lijkt er sprake van een lichte daling van de aangiftebereidheid. Deze trend vormt maar voor een klein deel de verklaring voor de dalende misdaadcijfers. Ook uit slachtofferenquêtes blijkt dat de stad veiliger wordt.

Voor uitkomsten en trends per wijk, lees de samenvatting in het rapport ....