Ontwikkeling misdrijven Amersfoort 2009-2018

Het lokale veiligheidsbeleid, vastgelegd in het Programma Veiligheid 2015-2018, richt zich vooral op het voorkómen en bestrijden van criminaliteit en overlast in de stad. Dit rapport laat de belangrijkste trends zien in de afgelopen tien jaar voor Amersfoort als geheel en voor het afgelopen jaar voor de wijken afzonderlijk.

Afname aantal misdrijven

In 2018 registreerde de politie voor Amersfoort 7.347 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een afname van 2%. Een daling deed zich vooral voor bij bedrijfsinbraak (-32%) en zakkenrollerij (-39%). Ook het aantal geweldsmisdrijven, fietsdiefstal en vernielingen nam af. Het aantal meldingen van jeugdoverlast daalde met 30%. In hetzelfde jaar nam het aantal woninginbraken na een jarenlange daling weer toe met 100.