Segregatie in het Amersfoorts basisonderwijs

Segregatie in het onderwijs is voor een groot deel een gevolg van segregatie in wijken en buurten. De segregatie in het Amersfoortse basisonderwijs lijkt gemiddeld vergeleken met andere steden van vergelijkbare omvang

Segregatie in het basisonderwijs 2016 in grote steden

Toelichting: het totaalcijfer (51 voor Amersfoort) geeft aan hoe gelijk of juist ongelijk leerlingen met bepaalde kenmerken verdeeld zijn over de scholen binnen een gemeente ten opzichte van leerlingen van een andere groep. Hierbij geldt dat een waarde van 0 een zeer gelijke verdeling betekent (geen segregatie) en 100 een volledig ongelijke verdeling (totale segregatie). De interpretatie is ook wel het aandeel leerlingen van beide groepen opgeteld dat moet verhuizen om een gelijke verdeling te krijgen.
Bron: Inspectie van het Onderwijs, 2018

In Amersfoort lijkt segregatie naar inkomen toe te nemen terwijl etnische segregatie afneemt

Landelijk neemt de laatste jaren de segregatie naar opleidingsniveau en inkomen toe. De etnische segregatie neemt af. Basisscholen zijn vooral gesegregeerd naar opleidingsniveau van de ouders. In Amersfoort is de landelijke toename van segregatie naar opleiding en inkomen (vooralsnog) niet zichtbaar, hoewel segregatie naar inkomen lijkt toe te nemen. De etnische segregatie neemt in Amersfoort af, net als de landelijke ontwikkeling.