Evaluatie Groenvisie gereed

De evaluatie van de eind 2016 vastgestelde Groenvisie is gereed. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste deelnemers aan de Groenvisie tevreden waren over de vernieuwende manier van samenwerking tussen bewoners, raadsleden en ambtenaren. Als een van de belangrijkste verbeterpunten noemden de geïnterviewden dat zij graag meer tijd, meer ondersteuning en meer budget hadden gehad.

Succesfactoren

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste respondenten tevreden zijn over de vernieuwende manier waarop er is samengewerkt. De constructie van een projectgroep waarin zowel bewoners, als raadsleden, als ambtenaren zijn vertegenwoordigd heeft men als positief ervaren. Een aantal respondenten had in dit project een andere rol dan normaalgesproken. Zij hebben hun rol meestal niet als ongemakkelijk ervaren. Wel soms wat ongebruikelijk en onduidelijk, maar dat accepteerde men zoals het was. De werkvormen die zijn toegepast beoordelen de meeste respondenten ook als positief. Qua communicatie werd de diversiteit aan kanalen gewaardeerd. Tot slot zijn de meeste respondenten tevreden met het eindresultaat van de Groenvisie. Ze noemen daarbij vooral de toon van het stuk als positief.

Verbeterpunten

Als belangrijkste verbeterpunten noemen de respondenten dat zij graag meer tijd, meer ondersteuning op diverse terreinen en meer budget hadden gehad. Meer tijd voor een praktische vertaalslag. Meer ondersteuning onder andere op het gebied van participatiekennis en meer budget om ook bijvoorbeeld ondersteuning bij administratieve taken te kunnen regelen. Ook de rol van de faciliterend ambtenaar is een punt van aandacht. Hij heeft zijn ‘dubbel rol’ soms als lastig ervaren. Eveneens een verbeterpunt betreft de organisatie van de startbijeenkomst. Deze heeft een groot deel van de respondenten als ‘chaotisch’ ervaren. Ook gaven zij aan dat het onduidelijk was wat er met de opbrengst van de bijeenkomst zou gebeuren. Tot slot geeft men ten aanzien van het eindresultaat aan dat de Groenvisie wel een stuk concreter had gemogen. Er zijn nu geen keuzes gemaakt is een veelgehoorde opmerking.